Wat zijn onze doelstellingen?

 

Huurdersvereniging Bronckhorst is een zelfstandige vereniging die tot doel heeft:

  • het behartigen van de belangen van de huurders van ProWonen, binnen het werkterrein van de vereniging, op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van ProWonen
  • het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van ProWonen
  • het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van ProWonen

Hoe proberen we onze doelen te bereiken? 

  • samenwerking met ProWonen, de gemeente Bronckhorst en andere gesprekspartners
  • het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder, de gemeente Bronckhorst en eventueel andere gesprekspartners
  • het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken
  • het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van ProWonen
  • het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken

Samen staan we sterker

Wil de Huurdersvereniging Bronckhorst uw belangen optimaal kunnen behartigen, zal zij enerzijds erg goed op de hoogte moeten zijn van wat er in uw straat, wijk of complex leeft. Anderzijds moet u op de hoogte zijn van de plannen en activiteiten van de vereniging.

Daartoe zal de Huurdersvereniging Bronckhorst tenminste eenmaal per jaar een algemene vergadering uitschrijven waarin de vereniging verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en vaststelt.

Samen sta je sterker en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening.